O mnie : Opinie ornitologiczne Artur Koliński - Vanellus - Tel. 661-810-882

Wykształcenie :

2003-2009 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, studia dwustopniowe:

» praca inżynierska w Katedrze Zoologii Leśnej i Łowiectwa z zakresu ornitologii: ,, Awifauna stawów rybnych w Kośminie” napisana pod kierunkiem dr inż. Marka Kellera
» praca magisterska w Katedrze Zoologii Leśnej i Łowiectwa z zakresu ornitologii: ,, Strategia zimowania krzyżówki w dolinie środkowej Wisły” pod kierunkiem dr inż. Patryka Rowińskiego

2008-2009 studium fotografii na Akademii Fotografii w Warszawie

2-semestralne studia podyplomowe pn. „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w programie rolnośrodowiskowym, dokumentacja przyrodnicza” realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ( okres realizacji: 14 listopada 2009 roku – 26 czerwca 2010 roku)Doświadczenie zawodowe:

» Udział w monitoringu ptaków w ramach projektu LIFE + "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”

» Wykonanie opinii ornitologicznych pod  ocieplenia, rozbiórkę  kilkunastu budynków w Warszawie i okolicach ( lata 2012-2013 ) . Pozytywne wnioski z RDOŚ.

Sporządzenie opinii ornitologicznych pod wycinkę drzew i krzewów:

» na potrzeby rozbudowy boiska szkolnego przy ul. Okopowej 55 A w Warszawie

» w ramach planowanej wycinki  drzew w związku z budową drogi ekspresowej S-2 – odcinek Konotopa-Puławska w Warszawie

» w ramach planowanej wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją związaną z przebudową estakad w Trasie Łazienkowskiej

» w ramach planowanej wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją związaną  z  przebudową  pasa drogowego DP 3213W i odcinka  DP 3234W w województwie mazowieckim

» praca w Biurze Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych przy monitoringu ptaków i nietoperzy pod elektrownie wiatrowe(od marca 2011 r. ).

W ramach obowiązków również wykonywanie raportów z zakresu ornitologii.

» wykonanie ekspertyz ornitologicznych dla rolników w ramach PROW 2007 – 2013 w sezonie 2011,2012, 2013.

» wykonanie sprawozdania z jesiennego czyszczenia i konserwacji skrzynek lęgowych dla ptaków rozmieszczonych na terenie Pruszkowa (sezon 2011, 2012) dla Wydziału Ochrony Środowiska

» wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej w ramach Projektu Planu Ochrony dla rezerwatu ,,Las Kabacki” wraz ze sporządzeniem zabiegów ochronnych i końcowym opracowaniem. Zlecenie wykonane w sezonie lęgowym 2010 dla firmy TAXUS SI z Warszawy.

» monitoring ptaków na własnej  powierzchni w ogólnopolskim programie MPPL koordynowanym przez OTOP

» udział w liczeniu wodniczki na bagnach biebrzańskich w 2003 roku

» uczestnictwo w obozie dla wolontariuszy w rezerwacie ptaków nad Zatoką Pucką (Beka)

» wieloletni udział w obozach ornitologicznych : Akcja Wisła ,  Akcja Siemianówka, Kaliszany.

» czynny udział w działalności sekcji ornitologicznej Wydziału Leśnego ( w okresie studiów): uczestnictwo w corocznych liczeniach ptaków zimujących w dolinie środkowej Wisły w funkcji koordynatora przypisanego do określonego fragmentu rzeki

» czynny udział w działalności koła fotograficznego ,,Kapibara” o profilu przyrodniczym przy Wydziale Leśnym

» prezentacja o Mandarynce  na przeglądzie kół naukowych SGGW

» przynależność do sekcji ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego przy PAN od 1994 roku (koło warszawskie)

» inwentaryzacja awifauny lęgowej kompleksu stawów rybnych w Kośminie przeprowadzona w sezonie lęgowym 2006 wykonywana w ramach pracy inżynierskiej na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie w Katedrze Zoologii Leśnej i Łowiectwa

» udział w inwentaryzacji terenowej siedlisk murawowych, łąkowych i mokradłowych, na obszarze powiatu garwolińskiego, w województwie mazowieckim, wykonywanej w ramach projektu pn. ,, Opracowanie narzędzia umożliwiającego identyfikację obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazie rolniczym”, realizowanego przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy  
   
» udział w botanicznych zajęciach terenowych przeprowadzonych na terenie łąk i pastwisk w dolinie Wisły, w okolicach Magnuszewa i na obszarze Natura 2000 Bagno Całowanie oraz  uczestnictwo w ćwiczeniach podczas 2-semestralnych studiów podyplomowych pn. „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w programie rolnośrodowiskowym, dokumentacja przyrodnicza” realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego  we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie